MR - De Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Zo moet zij instemming verlenen met de schoolgids en het schoolplan, en bespreekt de inzet van het personeel, de sollicitatieprocedure en bestuursbesluiten. De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Huibert de Leede (voorzitter), Harm Cammel, Mies Korteweg en Ody Neisingh (vanaf januari)

Namens het team:
Tatjana Hansma, Karolien Verel (secretaris) en Laura Penseel (woont de vergaderingen bij als adviseur)

Er bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de openbare scholen binnen de stichting ‘Talent Primair’. Zij bespreekt voorstellen die de eigen school overstijgen en overlegt regelmatig met het bestuur. Namens de school neemt Janneke Klein Kromhof hierin zitting.

Meer informatie over de MR in het basisonderwijs en de WMS  (Wet Medezeggenschap op School) vindt u hier.