Florissant september 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 2  sept. 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
Amélie is vier geworden en heeft haar plekje gevonden in de groep van juf Karin en juf Astrid. Wij wensen haar een hele fijne basisschooltijd toe.

Staken op donderdag 5 oktober
Wij als team van de Graaf Floris hebben besloten ons aan te sluiten bij onze collega’s in het land en te gaan staken. Alle kinderen zijn donderdag  5 oktober vrij!
KMN Kind & Co heeft de intentie dat de bso’s geopend zijn die dag.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
• Zij bieden alleen opvang aan de huidige klanten.
• Kinderen die normaliter bso-opvang hebben op de donderdagmiddag hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de donderdag komen.
• Kinderen die normaliter op de donderdag ook komen, betalen vanaf openingstijd
’s ochtends tot start bso. Er mag ook een vakantiedag voor in worden gezet.
Ruildag MAG NIET.
• Kinderen die normaliter op donderdag niet komen kunnen opgevangen worden vanaf 07.30 tot start bso (ouders hebben normaliter deze dag ook anders geregeld na schooltijd) Ook deze ouders mogen er een vakantiedag voor inzetten of betalen deze uren.
• De clustermanager bepaalt hoeveel groepen er open gaan of dat er locaties worden samengevoegd. Immers, wanneer er onvoldoende personeel is, kan een besluit zijn om niet alle groepen open te stellen.

Algemene Ouderraadvergadering 25 september
Hierbij nodigt de ouderraad de ouders uit om bij de Algemene ouderraadvergadering aanwezig te zijn.
Locatie: aula OBS Graaf Floris
Aanvang: 20.15 uur
Agenda
1. opening
2. Jaarverslag 2016-2017
3. Financieel jaarverslag 2016-2017
4. Budgetvaststelling
5. Bezetting ouderraad
6. Rondvraag
7. Sluiting Algemene Ouderraadvergadering.

In de bijlage vindt u het jaarverslag en het financieel jaarverslag is op de avond ter inzage.

Vreedzame school
De afspraken met de kinderen zijn gemaakt en hangen inmiddels in de klassen.
Via de nieuwsbrieven van de Vreedzame school houden we u op de hoogte van de verschillende blokken/ onderwerpen die aan bod komen. Vraag uw kind er gerust ook naar.
Zie de bijlage voor de nieuwsbrief.

Leerokest
Komende vrijdag start het leerorkest weer met de wekelijkse lessen. De groepen 6 en 7 gaan verder met hun gekozen muziekinstrument en de groepen 5 krijgen in een cyclus van 4 weken, 4 instrumenten aangeboden. Aan het einde van deze periode wordt er weer een concert gegeven.
Actie St. Maarten
Na de herfstvakantie starten we het project Natuurrampen waarbij orkaan Irma op St Maarten centraal staat. Wat betreft eventuele acties op schoolniveau in samenwerking met de andere scholen in Loenen, hebben we a.s. vrijdag 22 september een overleg. Mocht u nog willen aansluiten of goede suggesties hebben dan horen wij dat graag.

Data
Vrijdag 22 sept. start Leerorkest
Maandag 25 sept. Algemene Ouderraadvergadering 20.15 uur
Maandag 2 okt. MR vergadering
Woensdag 4 okt. Start Kinderboekenweek (thema: Griezelen)
Donderdag 5 okt. Staking (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 9 okt. Boekenmarkt 17.00-19.00 uur
Vrijdag 13 okt. Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 16 t/m 20 okt. Herfstvakantie

Florissant augustus 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 1  aug 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
De vakantie is bijna afgelopen en wij hopen alle kinderen weer gezond en uitgerust te mogen verwelkomen op maandag 21 augustus. In het bijzonder heten we alle nieuwe Graaf Floris kinderen welkom. Evi, Delphine en Just gaan respectievelijk beginnen in de groepen 4, 6 en 7. Bij de kleuters van juf Marlien en juf Annemieke starten James, Minke en Teun.
Wij als team zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar en hebben er heel veel zin in.

Wijziging formatie
Juf Susan gaat haar studie continueren maar kan dit voor het overgrote deel buiten de schooltijden doen. Daarom zal zij het komend jaar weer fulltime (op een paar enkele dagen na) voor de klas staan. Dat is in haar geval groep 5. Hierdoor vindt er een klein verschuiving in de formatie plaats en gaat juf Maartje donderdag RT (remedial teaching) geven en één dag in samenwerking met juf Karolien lesgeven aan groep 4 (donderdag).

Inspectie
Zoals we u vorig jaar al hebben laten weten zijn wij afgelopen jaar op de vingers getikt door de inspectie dat we de schooldag structureel te laat starten vanwege kinderen (en ouders) die na 08.30 de klas nog inkomen. We gaan daar komend jaar strenger op toezien.
De eerste week mag u als ouder nog mee de klas in, maar vanaf maandag 28 augustus niet meer (ook niet bij de kleuters). De leerkracht staat om 08.20 bij de ingang van de klas. Leerkracht en kind schudden elkaar de hand (volgens goed gebruik van de Vreedzame school) en wensen elkaar goede morgen. Wilt u er aub op toezien dat uw kind tijdig in de klas zit want de deur gaat om 08.30 en 13.00 echt dicht. Mocht u onverhoopt toch een keer te laat zijn, stuur uw kind dan aub geruisloos bij de deur naar binnen zodat de reeds gestarte les niet onderbroken hoeft te worden.
Zo zorgen we er samen voor dat we de ons beschikbare onderwijstijd zo optimaal mogelijk kunnen invullen.

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.
Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind op alle gebieden.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Net als vorig jaar starten we aan het begin van het schooljaar met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u (een papieren versie via uw kind en digitaal via de mail), aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus (bij de leerkracht van uw kind) ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult. Ook het gesprek vindt samen met uw kind plaats.
Tijdens dit gesprek worden de onderlinge afspraken op ditzelfde formulier opgeschreven welke u samen mag ondertekenen. De leerkrachten kunnen dan naar aanleiding van deze afspraken een planning maken hoe we uw kinderen gaan begeleiden. Mocht u dit gesprek en de gemaakte afspraken willen evalueren dan heeft u daar in de maand november de gelegenheid toe. Wanneer de leerkracht het van belang vindt u te spreken, dan maakt zij zelf een afspraak, anders laten we dat initiatief  bij u liggen.
Voor het reserveren van een LOK gesprek krijgt u aan het begin van het schooljaar een digitale uitnodiging. ( wanneer uw mailadres is gewijzigd wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven)
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Op maandag 21 augustus krijgt het oudste kind uit het gezin weer een papieren kalender mee naar huis. Hierin staat informatie rondom studiedagen, vakanties en andere noodzakelijke info voor u als ouder/ verzorger.
Vanaf deze week worden de activiteiten in de agenda op de website (www.obsgraaffloris.nl) geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vreedzame school
De eerste twee weken van het schooljaar wordt er dagelijks aandacht besteed aan de Vreedzame school (onze sociaal emotionele methode). Dit om de leerkracht in samenwerking met de kinderen de gelegenheid te geven om gezamenlijke afspraken te maken voor in de groep, en zo een zo optimaal mogelijk sociaal klimaat te creëren. Ook de schoolbrede afspraken komen hierin aan de orde. De nieuwe mediatoren (kinderen uit groep 7 en 8 die ingeschakeld kunnen worden bij kleine conflictjes) worden bekendgemaakt bij alle kinderen. Samen gaan we voor een Vreedzame School!

Honden op het schoolplein
Verschillende gezinnen hebben een hond als huisdier die soms samen met de ouder de kinderen naar school brengt of ophaalt. Heel praktisch en gezellig, maar er zijn helaas ook kinderen die bang zijn voor honden. U kunt uw hond buiten het hek (niet te dicht bij de toegangshekken) even laten wachten. Hartelijk dank voor uw begrip.

Godsdienst
Mieke zal het komend schooljaar wederom de godsdienst lessen gaan verzorgen. Zij verzorgt de lessen rondom het christelijke geloof. De overige godsdiensten komen in de lessen bij de leerkracht van uw kind aan bod. De kinderen die het afgelopen jaar godsdienstles hebben gekregen worden automatisch weer ingedeeld. Mocht u willen afzien van deze mogelijkheid dan graag een briefje met afmelding inleveren bij de leerkracht.

Vakantierooster 2017-2018
Dit is ook terug te vinden op de kalender en de website.
Hierbij het vakantierooster voor het komend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                  25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie          23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                  30 maart 2018
Pasen                                1 en 2 april 2018
Meivakantie                     27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                       20 en 21 mei 2018
Zomervakantie               16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8
Vrij.  13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018
Studiedagen gr 1 t/m 4
Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018
Data
Ma 21 aug       Eerste schooldag
Digitale uitnodiging LOK gesprekken
Ma 28 aug       Inleveren LOK formulieren ingevuld door ouder en kind
Do 31 aug         Informatieavond groep 1 t/m 3  20.00-21.00 uur
Ma 4 sept.        MR vergadering 20.00 uur
LOK gesprekken
Do 7 sept.         LOK gesprekken
Woe 13 sept     LOK gesprekken

 

Florissant Juli 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 15  juli 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Pre-inspectieonderzoek

Afgelopen donderdag 22 juni heeft de heer Elvrie Croes onze school bezocht om te onderzoeken hoe wij er als school voor staan volgens de huidige inspectienormen.
We kunnen vol trots melden dat we wederom aan alle voorwaarden voldoen. Aandachtspunten zijn: administratie en communicatie over de handelingsplannen in de klas met individuele leerlingen. En de onderwijstijd. Het feit dat er veel kinderen te laat in de klas zitten en dat dit structureel is baart de inspecteur grote zorgen, waarvoor we ook op de vingers zijn getikt. We realiseren ons dat het dit jaar niet meer lukt om dit recht te trekken maar vanaf volgend jaar zullen we de aanvangstijden van school streng moeten gaan hanteren.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Helaas hebben slechts 39 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld waardoor het niet representatief is. We gaan ervan uit dat ouders dan tevreden zijn of het anders persoonlijk komen melden. Het onderzoek wat bij de kinderen is afgenomen heeft op school plaatsgevonden en is wel representatief. In een normering van 1 tot 4 zijn dit de hoofdresultaten:
Leefklimaat in de groep   3,2
Leerklimaat in de groep  3,1
Instructie    3,2
Afstemming     3,1
Leerstofaanbod   2,9  (ik vind rekenen en taal/ spelling leuk)
Leefklimaat op school  3,3
Aanvaarding 3,5 (kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen)
Huisvesting en voorzieningen 3,4
Mocht u op detail willen weten wat de resultaten zijn dan zijn die op school in te zien.

Verkiezing MR ouder

Marco de Jong heeft zich beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad van onze school. Ook Elice de Jong en Caroline Ditvoorst hebben zich herkiesbaar gesteld. Vanuit het team heeft er ook een wisseling plaatsgevonden. Karolien Verel heeft de plaats ingenomen van Maartje Vedder.
De bezetting van de MR ziet er het komend jaar als volgt uit:

Oudergeleding:                Leerkrachtgeleding:
Elice de Jong                   Madelon Oosterman
Carolina Ditvoorst          Janneke Klein Kromhof
Paul Flapper                    Karolien Verel
Marco de Jong                Carolina v.d. Bouwhuijsen, adviserend

Wij danken Susan Steenpoorte en Maartje Vedder voor hun jarenlange bijdrage en inzet voor de Medezeggenschapsraad van de OBS Graaf Floris.

Zomerfeest
De voorbereidingen voor het zomerfeest zijn in volle gang. Wij hebben er met zijn allen al heel veel zin in. En we verheugen ons natuurlijk weer op al die lekkere hapjes van alle vaders en moeders. Denkt u aub aan de pinda en noten allergie dat een aantal kinderen bij ons op school heeft. Gebruik van deze producten kan een levensbedreigend gevaar opleveren voor deze kinderen.
Nog even het programma voor die dag op een rijtje:

Donderdag 6 juli
Kinderen ’s ochtends vrij
14.45 De deur gaat open, kinderen verzamelen zich in hun eigen klas.
De kinderen van juf Karin/ Madelon mogen bij juf Marlien verzamelen.
15.00 Start workshops
17.15 Deur gaat open, ouders mogen eten komen brengen in de aula.
Kinderen mogen opgehaald worden in hun eigen klas.
17.30 Start buffet
20.00 Einde Zomerfeest

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.

Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Aan het begin van het schooljaar starten we met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult.
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Vanaf volgende week worden de activiteiten in de agenda op de website geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie              16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie        23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                30 maart 2018
Pasen                              1 en 2 april 2018
Meivakantie                  27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                     20 en 21 mei 2018
Zomervakantie             16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8

Vrij. 13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018

Studiedagen gr 1 t/m 4

Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij. 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018

Data
Ma 3 juli                      Musical gr 8 (deur open om 19.15)
Do 6 juli                      Zomerfeest (zie overzicht)
Vrij 7 juli                     Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

Ma 21 augustus         Eerste schooldag

 

Florissant juni 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 14  juni 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Avondvierdaagse
Vandaag is alweer de laatste avond van de avondvierdaagse. Wat hebben we een schitterend weer gehad. Dat maakt het wandelplezier nog mooier. Dank aan de inzet van alle ouderraadleden en vrijwilligers. Onze dank gaat ook uit naar Harry Houtman (organisator avond4daagse) die dit jaar zijn veertigjarig jubileum viert.
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van de Graaf Floris school hoog te houden willen we regelmatig checken hoe ouders en kinderen onze school ervaren. Volgende week zult u een uitnodiging krijgen om een digitale vragenlijst in te vullen. Natuurlijk horen wij graag uw mening! De kinderen van de groep 5 t/m 8 zullen op school een vragenlijst invullen.
Verkiezing MR ouder
Bericht vanuit de MR
Gezocht: Betrokken ouder voor de medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar verlaat Suzanne Steenpoorte de MR en daarom zoeken wij voor volgend schooljaar een nieuw ouder-lid.
De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten.
De ouders in de MR zijn momenteel: Suzanne Steenpoorte (voorzitter), Caroline Ditvoorst en Elice de Jong. Ook Paul Flapper is aanwezig bij de vergaderingen. Hij vertegenwoordigt onze school bij de GMR-vergaderingen.
Voor Elice en Caroline is hun eerste 3 jaars termijn verstreken, maar zij hebben zich gelukkig herkiesbaar gesteld.
Alle ouders die de onderwijskundige en financiële zaken van de school aan het hart gaan, komen in aanmerking voor een functie in de MR. Per schooljaar komt de MR ongeveer 8 keer bij elkaar.
Heeft u interesse?
Mail dan voor 9 juni 2017 naar Maartje Vedder (maartjevedder@obsgraaffloris.nl).
Stel u zelf kort voor en geef ook uw motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten, zullen er bij aanmelding van meerdere kandidaten verkiezingen uitgeschreven worden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met : Suzanne Steenpoorte (06-46610455) of Maartje Vedder (06-54613994)
Paulien van der Veen
Paulien is een gewaardeerd collega van één van de andere scholen binnen onze stichting.
Door persoonlijke omstandigheden is zij een tijdje uit de roulatie geweest. Vanaf volgende week gaat zij re-integreren bij ons op school en zal zij individuele leerlingen toetsen en onze leerkrachten ondersteunen. We zijn blij dat we zo iets voor elkaar kunnen betekenen.
Kickboksen op zaterdag
Helaas heeft afgelopen woensdag de kickboks workshop niet plaatsgevonden ivm ziekte van de leerkracht. Hopelijk wordt hij dit schooljaar nog ingehaald.
Naast de workshops op school organiseren zij een drietal bijeenkomsten op zaterdagen. Van 10 tot 11 uur op 17, 24 juni en 1 juli. In de bijlage vindt u hoe u zich kunt opgeven.
Zomerfeest
Oproep aan alle ouders: Cadeaus voor “de vrienden van de Graaf Floris-loterij”
Beste ouders,
Donderdag 6 juni 2016 is het eindfeest (voorlaatste schooldag), van de Graaf Floris. Op deze dag wordt er een loterij georganiseerd door “de vrienden van de Graaf Floris”.
Wij zijn voor de loterij hard op zoek naar leuke cadeaus voor jong en oud(ers). Dit gaat om nieuwe spullen en dus niet tweedehands.
Indien u zelf, iemand in de familie-, en/ of vriendenkring nog leuke cadeaus heeft dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Cadeaus voor de loterij kunnen bij (juf) Karin en Carolina in worden geleverd,
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten
De vrienden van de Graaf Floris.
Data
Ma 5 juni  Pinkstervrij
Week 23 en 24  Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni  Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni  Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni  Contactavonden
Do 29 juni   MR vergadering
Ma 3 juli   Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

kickboxing zomerstop geen probleem 2017 pdf

Florissant Mei 2017

Florissant 
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 13  mei 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Laatste periode schooljaar

Wat gaat het jaar toch snel, nog maar 9 weken te gaan. Zoals u kunt zien in het overzicht van onderstaande data is er nog veel te doen. Leerzaken en leuke activiteiten komen ruimschoots aan bod. We zijn druk bezig met de formatie voor volgend jaar. We hopen u daar volgende week meer over te kunnen vertellen.
Het zomerfeest van donderdag 6 juli heeft als thema: dans. Noteer deze datum in uw agenda want dit wilt u niet missen.

Schoolreisje/-kamp

Binnenkort staan het schoolreisje en het kamp op de agenda. Denkt u nog even aan de betalingen.
NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen
Het gaat om het volgende:
Groep 1 en 2
Gaan maandag 19 juni per bus naar Monkeytown in IJsselstein
Kosten:  21 euro
Groep 3, 4, 5
Gaan maandag 19 juni per bus naar Dierenpark Amersfoort
Kosten:  30 euro
Groep 6, 7
Gaan op maandag 19 juni per bus naar de Efteling
Kosten:  30 euro
Groep 8
Gaat 7 t/m 9 juni op de fiets naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro

Sportdag 

Op donderdag 11 mei sporten de groepen 1 t/m 5 en komen de groepen 6 t/m 8 gewoon naar school. Op vrijdag 12 mei sporten de groepen 6 t/m 8 en komt alleen groep 5 naar school omdat de groepen 1 t/m 4 dan vrij zijn vanwege een studiedag. Wanneer het slecht weer is wordt de sportdag verplaatst naar een week later. Verdere details krijgt u via een aparte mail van de sportdag commissie.
Maandag 8 mei heeft u van de sportdag commissie een aparte mail toegestuurd gekregen met de tijdstippen waarop uw kind wordt verwacht op het sportveld (hockey) de Heul en wanneer ze weer opgehaald kunnen worden. Mocht u op donderdag of vrijdag nog ondersteuning kunnen bieden meldt u zich dan aub aan bij de leerkracht van uw kind. Door een aantal afzeggingen is de bezetting van de begeleiding erg krap.

Ganzenbord winnaar

Voor de vakantie heeft de ganzenbord competitie plaatsgevonden. Vanaf groep 3 t/m groep 8 is er door groot en klein gestreden om de zilveren gans. Pascal Lukassen is uit de bus gekomen als beste ganzenbord speler. Gefeliciteerd Pascal.

Data 

Ma. 8 mei    Ouderraad vergadering
Do 11, en vrij 12 mei Sportdag
Vrij 12 mei   Studiedag groep 1 t/m 4
Di. 16 mei   Vrienden vd Graaf Floris
Ma 22 mei   MR vergadering
Do 25 en vrij 26 mei Hemelvaartvakantie
Ma 29 mei   Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Di 30 mei t/m vrij 2 juni Avond4daagse
Vrij 2 juni   Studiedag groep 1 t/m 4 vrijdag
Ma 5 juni   Pinkstervrij
Week 23 en 24   Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni   Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni   Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni Contactavonden
Do 29 juni  MR vergadering
Ma 3 juli    Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8