Florissant Juli 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 15  juli 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Pre-inspectieonderzoek

Afgelopen donderdag 22 juni heeft de heer Elvrie Croes onze school bezocht om te onderzoeken hoe wij er als school voor staan volgens de huidige inspectienormen.
We kunnen vol trots melden dat we wederom aan alle voorwaarden voldoen. Aandachtspunten zijn: administratie en communicatie over de handelingsplannen in de klas met individuele leerlingen. En de onderwijstijd. Het feit dat er veel kinderen te laat in de klas zitten en dat dit structureel is baart de inspecteur grote zorgen, waarvoor we ook op de vingers zijn getikt. We realiseren ons dat het dit jaar niet meer lukt om dit recht te trekken maar vanaf volgend jaar zullen we de aanvangstijden van school streng moeten gaan hanteren.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Helaas hebben slechts 39 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld waardoor het niet representatief is. We gaan ervan uit dat ouders dan tevreden zijn of het anders persoonlijk komen melden. Het onderzoek wat bij de kinderen is afgenomen heeft op school plaatsgevonden en is wel representatief. In een normering van 1 tot 4 zijn dit de hoofdresultaten:
Leefklimaat in de groep   3,2
Leerklimaat in de groep  3,1
Instructie    3,2
Afstemming     3,1
Leerstofaanbod   2,9  (ik vind rekenen en taal/ spelling leuk)
Leefklimaat op school  3,3
Aanvaarding 3,5 (kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen)
Huisvesting en voorzieningen 3,4
Mocht u op detail willen weten wat de resultaten zijn dan zijn die op school in te zien.

Verkiezing MR ouder

Marco de Jong heeft zich beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad van onze school. Ook Elice de Jong en Caroline Ditvoorst hebben zich herkiesbaar gesteld. Vanuit het team heeft er ook een wisseling plaatsgevonden. Karolien Verel heeft de plaats ingenomen van Maartje Vedder.
De bezetting van de MR ziet er het komend jaar als volgt uit:

Oudergeleding:                Leerkrachtgeleding:
Elice de Jong                   Madelon Oosterman
Carolina Ditvoorst          Janneke Klein Kromhof
Paul Flapper                    Karolien Verel
Marco de Jong                Carolina v.d. Bouwhuijsen, adviserend

Wij danken Susan Steenpoorte en Maartje Vedder voor hun jarenlange bijdrage en inzet voor de Medezeggenschapsraad van de OBS Graaf Floris.

Zomerfeest
De voorbereidingen voor het zomerfeest zijn in volle gang. Wij hebben er met zijn allen al heel veel zin in. En we verheugen ons natuurlijk weer op al die lekkere hapjes van alle vaders en moeders. Denkt u aub aan de pinda en noten allergie dat een aantal kinderen bij ons op school heeft. Gebruik van deze producten kan een levensbedreigend gevaar opleveren voor deze kinderen.
Nog even het programma voor die dag op een rijtje:

Donderdag 6 juli
Kinderen ’s ochtends vrij
14.45 De deur gaat open, kinderen verzamelen zich in hun eigen klas.
De kinderen van juf Karin/ Madelon mogen bij juf Marlien verzamelen.
15.00 Start workshops
17.15 Deur gaat open, ouders mogen eten komen brengen in de aula.
Kinderen mogen opgehaald worden in hun eigen klas.
17.30 Start buffet
20.00 Einde Zomerfeest

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.

Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Aan het begin van het schooljaar starten we met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult.
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Vanaf volgende week worden de activiteiten in de agenda op de website geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie              16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie        23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                30 maart 2018
Pasen                              1 en 2 april 2018
Meivakantie                  27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                     20 en 21 mei 2018
Zomervakantie             16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8

Vrij. 13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018

Studiedagen gr 1 t/m 4

Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij. 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018

Data
Ma 3 juli                      Musical gr 8 (deur open om 19.15)
Do 6 juli                      Zomerfeest (zie overzicht)
Vrij 7 juli                     Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

Ma 21 augustus         Eerste schooldag

 

Florissant juni 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 14  juni 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Avondvierdaagse
Vandaag is alweer de laatste avond van de avondvierdaagse. Wat hebben we een schitterend weer gehad. Dat maakt het wandelplezier nog mooier. Dank aan de inzet van alle ouderraadleden en vrijwilligers. Onze dank gaat ook uit naar Harry Houtman (organisator avond4daagse) die dit jaar zijn veertigjarig jubileum viert.
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van de Graaf Floris school hoog te houden willen we regelmatig checken hoe ouders en kinderen onze school ervaren. Volgende week zult u een uitnodiging krijgen om een digitale vragenlijst in te vullen. Natuurlijk horen wij graag uw mening! De kinderen van de groep 5 t/m 8 zullen op school een vragenlijst invullen.
Verkiezing MR ouder
Bericht vanuit de MR
Gezocht: Betrokken ouder voor de medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar verlaat Suzanne Steenpoorte de MR en daarom zoeken wij voor volgend schooljaar een nieuw ouder-lid.
De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten.
De ouders in de MR zijn momenteel: Suzanne Steenpoorte (voorzitter), Caroline Ditvoorst en Elice de Jong. Ook Paul Flapper is aanwezig bij de vergaderingen. Hij vertegenwoordigt onze school bij de GMR-vergaderingen.
Voor Elice en Caroline is hun eerste 3 jaars termijn verstreken, maar zij hebben zich gelukkig herkiesbaar gesteld.
Alle ouders die de onderwijskundige en financiële zaken van de school aan het hart gaan, komen in aanmerking voor een functie in de MR. Per schooljaar komt de MR ongeveer 8 keer bij elkaar.
Heeft u interesse?
Mail dan voor 9 juni 2017 naar Maartje Vedder (maartjevedder@obsgraaffloris.nl).
Stel u zelf kort voor en geef ook uw motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten, zullen er bij aanmelding van meerdere kandidaten verkiezingen uitgeschreven worden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met : Suzanne Steenpoorte (06-46610455) of Maartje Vedder (06-54613994)
Paulien van der Veen
Paulien is een gewaardeerd collega van één van de andere scholen binnen onze stichting.
Door persoonlijke omstandigheden is zij een tijdje uit de roulatie geweest. Vanaf volgende week gaat zij re-integreren bij ons op school en zal zij individuele leerlingen toetsen en onze leerkrachten ondersteunen. We zijn blij dat we zo iets voor elkaar kunnen betekenen.
Kickboksen op zaterdag
Helaas heeft afgelopen woensdag de kickboks workshop niet plaatsgevonden ivm ziekte van de leerkracht. Hopelijk wordt hij dit schooljaar nog ingehaald.
Naast de workshops op school organiseren zij een drietal bijeenkomsten op zaterdagen. Van 10 tot 11 uur op 17, 24 juni en 1 juli. In de bijlage vindt u hoe u zich kunt opgeven.
Zomerfeest
Oproep aan alle ouders: Cadeaus voor “de vrienden van de Graaf Floris-loterij”
Beste ouders,
Donderdag 6 juni 2016 is het eindfeest (voorlaatste schooldag), van de Graaf Floris. Op deze dag wordt er een loterij georganiseerd door “de vrienden van de Graaf Floris”.
Wij zijn voor de loterij hard op zoek naar leuke cadeaus voor jong en oud(ers). Dit gaat om nieuwe spullen en dus niet tweedehands.
Indien u zelf, iemand in de familie-, en/ of vriendenkring nog leuke cadeaus heeft dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Cadeaus voor de loterij kunnen bij (juf) Karin en Carolina in worden geleverd,
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten
De vrienden van de Graaf Floris.
Data
Ma 5 juni  Pinkstervrij
Week 23 en 24  Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni  Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni  Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni  Contactavonden
Do 29 juni   MR vergadering
Ma 3 juli   Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

kickboxing zomerstop geen probleem 2017 pdf

Florissant Mei 2017

Florissant 
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 13  mei 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Laatste periode schooljaar

Wat gaat het jaar toch snel, nog maar 9 weken te gaan. Zoals u kunt zien in het overzicht van onderstaande data is er nog veel te doen. Leerzaken en leuke activiteiten komen ruimschoots aan bod. We zijn druk bezig met de formatie voor volgend jaar. We hopen u daar volgende week meer over te kunnen vertellen.
Het zomerfeest van donderdag 6 juli heeft als thema: dans. Noteer deze datum in uw agenda want dit wilt u niet missen.

Schoolreisje/-kamp

Binnenkort staan het schoolreisje en het kamp op de agenda. Denkt u nog even aan de betalingen.
NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen
Het gaat om het volgende:
Groep 1 en 2
Gaan maandag 19 juni per bus naar Monkeytown in IJsselstein
Kosten:  21 euro
Groep 3, 4, 5
Gaan maandag 19 juni per bus naar Dierenpark Amersfoort
Kosten:  30 euro
Groep 6, 7
Gaan op maandag 19 juni per bus naar de Efteling
Kosten:  30 euro
Groep 8
Gaat 7 t/m 9 juni op de fiets naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro

Sportdag 

Op donderdag 11 mei sporten de groepen 1 t/m 5 en komen de groepen 6 t/m 8 gewoon naar school. Op vrijdag 12 mei sporten de groepen 6 t/m 8 en komt alleen groep 5 naar school omdat de groepen 1 t/m 4 dan vrij zijn vanwege een studiedag. Wanneer het slecht weer is wordt de sportdag verplaatst naar een week later. Verdere details krijgt u via een aparte mail van de sportdag commissie.
Maandag 8 mei heeft u van de sportdag commissie een aparte mail toegestuurd gekregen met de tijdstippen waarop uw kind wordt verwacht op het sportveld (hockey) de Heul en wanneer ze weer opgehaald kunnen worden. Mocht u op donderdag of vrijdag nog ondersteuning kunnen bieden meldt u zich dan aub aan bij de leerkracht van uw kind. Door een aantal afzeggingen is de bezetting van de begeleiding erg krap.

Ganzenbord winnaar

Voor de vakantie heeft de ganzenbord competitie plaatsgevonden. Vanaf groep 3 t/m groep 8 is er door groot en klein gestreden om de zilveren gans. Pascal Lukassen is uit de bus gekomen als beste ganzenbord speler. Gefeliciteerd Pascal.

Data 

Ma. 8 mei    Ouderraad vergadering
Do 11, en vrij 12 mei Sportdag
Vrij 12 mei   Studiedag groep 1 t/m 4
Di. 16 mei   Vrienden vd Graaf Floris
Ma 22 mei   MR vergadering
Do 25 en vrij 26 mei Hemelvaartvakantie
Ma 29 mei   Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Di 30 mei t/m vrij 2 juni Avond4daagse
Vrij 2 juni   Studiedag groep 1 t/m 4 vrijdag
Ma 5 juni   Pinkstervrij
Week 23 en 24   Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni   Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni   Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni Contactavonden
Do 29 juni  MR vergadering
Ma 3 juli    Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

Florissant april 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 12  april 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
Ruben is vier jaar geworden en Wout wordt binnenkort vier jaar en zij mogen allebei bij juf Marlien en juf Ada meedraaien in de klas. Bij juf Madelon en juf Karin zijn Wessel en Liam voorzichtig aan het oefenen. In diezelfde groep is Axel begonnen in groep 2. Axels broer Abel is in groep 7a bij juf Tatjana begonnen, evenals Charlotte. Het is fijn om te zien dat deze kinderen alweer zo snel gewend raken bij ons op school. Wij wensen ze een hele fijne en leerzame tijd bij ons op de Graaf Floris.

Schoolfotograaf
Maandag 10 en dinsdag 11 april komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.15 uur op maandag kunt u terecht met de broertjes en zusjes die nog niet op school zitten. Houdt u er rekening mee dat u even moet wachten aangezien veel ouders gebruik willen maken van deze mogelijkheid. De andere foto’s (portret en klassenfoto) worden later op de dag gemaakt. Mocht Richard Hooikaas, onze schoolfotograaf, het niet redden op die maandag dan komt hij dinsdag terug.

Avondvierdaagse 2017
Eind mei gaat de 61ste editie van de Loenense Avond-4-Daagse van start. Vanwege wat vrije dagen en vakanties komen de inschrijfochtenden al snel dichterbij! Dus noteer alvast in de agenda; dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april kan je kind zich inschrijven voor dit sportieve loopfestijn (30 mei t/m 2 juni). Van 08.15 tot 08.45 uur zit de Avond-4-Daagsecommissie van de Ouderraad in de gang op school klaar om de ingevulde inschrijfformulieren en het (gepaste) inschrijfgeld aan te nemen. De school gaat hiervoor dus iets eerder open. Uitgebreide info volgt tzt per brief!

Schoolreisje/-kamp
Van woensdag 7 t/m vrijdag 9 juni is het kamp voor groep 8 gereserveerd en op maandag 19 juni is het schoolreisje voor de groepen 1 t/ m 7 gepland.
In een aparte mail krijgt u hierover alle informatie toegestuurd plus de kosten die zijn verbonden aan het kamp en het schoolreisje.

Sportdag
Omdat de sportdagen kort na de vakantie gepland staan hierbij alvast een korte vooraankondiging. Op donderdag 11 mei sporten de groepen 1 t/m 5 en komen de groepen 6 t/m 8 gewoon naar school. Op vrijdag 12 mei sporten de groepen 6 t/m 8 en komt alleen groep 5 naar school omdat de groepen 1 t/m 4 dan vrij zijn vanwege een studiedag. Wanneer het slecht weer is wordt de sportdag verplaatst naar een week later. Verdere details krijgt u via een aparte mail van de sportdagcommissie.

Project “Reizen” Open huis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op veler verzoek hebben we het tijdstip voor het open huis (ondanks eerdere  mededelingen van leerkrachten) verplaatst naar later op de middag. U bent van harte welkom in de klas van uw kind om te komen kijken en luisteren naar wat de kinderen geleerd hebben en wat ze gedaan en gemaakt hebben rondom het thema: Reizen.
Open huis: maandag 10 april van 17.00 -18.00

Lente-ontbijt
Donderdag 13 april houden wij ons jaarlijks lente-ontbijt. Alle kinderen mogen een zelf samengesteld ontbijtje meenemen, zodat we dat op school kunnen opeten. Een chocolade eitje wordt door de ouderraad verzorgt dus dat hoeft u met het ontbijt niet mee te geven. Die dag gebruiken we ook om het ganzenbordspel te spelen waarbij de zilveren gans de wisseltrofee voor de winnaar is.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie   25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvak.   23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag   30 maart 2018
Pasen                   1 en 2 april 2018
Meivakantie      27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren         20 en 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Data
Week 10 t/m 14   project “Reizen”
Ma 10 en di 11 april  Schoolfotograaf
Di 11 april   MR vergadering

Di 18 april t/m 20 april Inschrijven avond4daagse
Vrij 14 t/m ma 17 april Paasweekend. Alle kinderen vrij.
18, 19, 20 april  CITO eindtoets
Vrij. 21 april  Koningsdag
21 april t/m 7 mei   Meivakantie
Ma  8 mei  Ouderraad vergadering
Do 11, en vrij 12 mei Sportdag

Florissant maart 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 11  maart 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
In de groep van juf Karin en juf Madelon is Flynn begonnen en zijn Roef en Nina aan het oefenen. Bij juf Marlien en juf Ada zijn Hasse en Adin vast opgenomen in de groep.
We hopen dat zij een hele fijne, leerzame tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

Studiedag Topondernemers
Donderdag 23 februari zijn we als team voorgelicht over de werkwijze van Topondernemers. Topondernemers is een methode die de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie/techniek geïntegreerd aanbiedt.
Omdat wij in de toekomst heel graag projectmatig willen werken, waarbij de betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot, gebruiken wij dit jaar om verschillende methodes uit te proberen.

Start Project “Reizen”
Op maandag 6 maart starten wij met het project “reizen”. Alle groepen gaan met het thema “reizen” aan het werk, maar iedere groep doet dat op zijn/haar eigen manier.
Het project loopt 5 weken en wordt afgerond met een open huis. Deze vindt plaats op maandag 10 april. In de Florissant van april informeren wij u over de details.

Heelys verbod
Vanaf dinsdag 07 maart zijn heelys niet meer mee toegestaan op school. Dit voor de veiligheid van de kinderen met en zonder heelys, en een duidelijk en eenzijdig beleid vanuit school. Dank u wel voor uw begrip.

Landelijke Open Dag op woensdag 15 maart
Dit jaar doen wij ook weer mee met de landelijke open dag. Op woensdag 15 maart is iedereen die geïnteresseerd is welkom om de school te bezoeken en in de klas mee te kijken. Er zal geen bijzonder programma worden gedraaid maar er wordt op deze manier gelegenheid geboden tot een kijkje in de school tijdens een “gewone” dag. Voel u vrij om hier gebruik van te maken.

Schoolvoetbal
Op woensdag 15 maart start het schoolvoetbal. Veel kinderen hebben zich opgegeven en we doen met een stuk of tien teams mee aan de eerste ronde. Natuurlijk hopen we dat een aantal teams de volgende ronde zal behalen maar in eerste instantie is het samen spelen het hoofddoel van deelname aan dit toernooi. Een sportieve instelling is waar wij met z’n allen naar streven en als het dan ook nog mooi weer is dan belooft het weer een fantastisch evenement te worden.

Trefbal groep 8 en ouders
Nu we het toch over een sportief evenement hebben: Franka uit groep 8 heeft voor haar plustaak een trefbal toernooi tussen ouders en kinderen van groep 8 georganiseerd. Dit betekende: de zaal huren, ouders uitnodigen, schema’s maken, inschrijfgeld vragen, prijzen kopen en natuurlijk de avond leiden. Een heel mooi project en een groot succes. Ouders, een paar leerkrachten,  en (oud)leerlingen hebben genoten en dit evenement zou zo maar een traditie kunnen worden.

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 16 maart vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mag hieraan meedoen. Landelijk wordt deze rekenwedstrijd op heel veel basisscholen gehouden.  Het is altijd leuk om te kijken waar je staat op landelijk niveau ten opzichte van je leeftijdsgenootjes. We krijgen ook dit jaar weer ondersteuning van Yvette Kusters (specialist rekenonderwijs).

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie                     16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                       25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie               23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                       30 maart 2018
Pasen                                     1 en 2 april 2018
Meivakantie                          27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                             20 en 21 mei 2018
Zomervakantie                     16 juli t/m 24 augustus 2018

Data
Week 10 t/m 14                     project “Reizen”
6 maart                                   Ouderraad vergadering
14 maart                                  Vrienden v/d Graaf Floris vergadering
15 maart                                  Landelijke Open Dag
Schoolvoetbal
16 maart                                  Kangoeroewedstrijd gr 5 t/m 8
31 maart                                  Concert Leerorkest in de Ludgeruskerk                                                     19.00 – 20.00 uur