Florissant Juli 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 15  juli 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Pre-inspectieonderzoek

Afgelopen donderdag 22 juni heeft de heer Elvrie Croes onze school bezocht om te onderzoeken hoe wij er als school voor staan volgens de huidige inspectienormen.
We kunnen vol trots melden dat we wederom aan alle voorwaarden voldoen. Aandachtspunten zijn: administratie en communicatie over de handelingsplannen in de klas met individuele leerlingen. En de onderwijstijd. Het feit dat er veel kinderen te laat in de klas zitten en dat dit structureel is baart de inspecteur grote zorgen, waarvoor we ook op de vingers zijn getikt. We realiseren ons dat het dit jaar niet meer lukt om dit recht te trekken maar vanaf volgend jaar zullen we de aanvangstijden van school streng moeten gaan hanteren.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Helaas hebben slechts 39 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld waardoor het niet representatief is. We gaan ervan uit dat ouders dan tevreden zijn of het anders persoonlijk komen melden. Het onderzoek wat bij de kinderen is afgenomen heeft op school plaatsgevonden en is wel representatief. In een normering van 1 tot 4 zijn dit de hoofdresultaten:
Leefklimaat in de groep   3,2
Leerklimaat in de groep  3,1
Instructie    3,2
Afstemming     3,1
Leerstofaanbod   2,9  (ik vind rekenen en taal/ spelling leuk)
Leefklimaat op school  3,3
Aanvaarding 3,5 (kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen)
Huisvesting en voorzieningen 3,4
Mocht u op detail willen weten wat de resultaten zijn dan zijn die op school in te zien.

Verkiezing MR ouder

Marco de Jong heeft zich beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad van onze school. Ook Elice de Jong en Caroline Ditvoorst hebben zich herkiesbaar gesteld. Vanuit het team heeft er ook een wisseling plaatsgevonden. Karolien Verel heeft de plaats ingenomen van Maartje Vedder.
De bezetting van de MR ziet er het komend jaar als volgt uit:

Oudergeleding:                Leerkrachtgeleding:
Elice de Jong                   Madelon Oosterman
Carolina Ditvoorst          Janneke Klein Kromhof
Paul Flapper                    Karolien Verel
Marco de Jong                Carolina v.d. Bouwhuijsen, adviserend

Wij danken Susan Steenpoorte en Maartje Vedder voor hun jarenlange bijdrage en inzet voor de Medezeggenschapsraad van de OBS Graaf Floris.

Zomerfeest
De voorbereidingen voor het zomerfeest zijn in volle gang. Wij hebben er met zijn allen al heel veel zin in. En we verheugen ons natuurlijk weer op al die lekkere hapjes van alle vaders en moeders. Denkt u aub aan de pinda en noten allergie dat een aantal kinderen bij ons op school heeft. Gebruik van deze producten kan een levensbedreigend gevaar opleveren voor deze kinderen.
Nog even het programma voor die dag op een rijtje:

Donderdag 6 juli
Kinderen ’s ochtends vrij
14.45 De deur gaat open, kinderen verzamelen zich in hun eigen klas.
De kinderen van juf Karin/ Madelon mogen bij juf Marlien verzamelen.
15.00 Start workshops
17.15 Deur gaat open, ouders mogen eten komen brengen in de aula.
Kinderen mogen opgehaald worden in hun eigen klas.
17.30 Start buffet
20.00 Einde Zomerfeest

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.

Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Aan het begin van het schooljaar starten we met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult.
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Vanaf volgende week worden de activiteiten in de agenda op de website geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie              16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie        23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                30 maart 2018
Pasen                              1 en 2 april 2018
Meivakantie                  27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                     20 en 21 mei 2018
Zomervakantie             16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8

Vrij. 13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018

Studiedagen gr 1 t/m 4

Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij. 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018

Data
Ma 3 juli                      Musical gr 8 (deur open om 19.15)
Do 6 juli                      Zomerfeest (zie overzicht)
Vrij 7 juli                     Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

Ma 21 augustus         Eerste schooldag