Florissant augustus 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 1  aug 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
De vakantie is bijna afgelopen en wij hopen alle kinderen weer gezond en uitgerust te mogen verwelkomen op maandag 21 augustus. In het bijzonder heten we alle nieuwe Graaf Floris kinderen welkom. Evi, Delphine en Just gaan respectievelijk beginnen in de groepen 4, 6 en 7. Bij de kleuters van juf Marlien en juf Annemieke starten James, Minke en Teun.
Wij als team zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar en hebben er heel veel zin in.

Wijziging formatie
Juf Susan gaat haar studie continueren maar kan dit voor het overgrote deel buiten de schooltijden doen. Daarom zal zij het komend jaar weer fulltime (op een paar enkele dagen na) voor de klas staan. Dat is in haar geval groep 5. Hierdoor vindt er een klein verschuiving in de formatie plaats en gaat juf Maartje donderdag RT (remedial teaching) geven en één dag in samenwerking met juf Karolien lesgeven aan groep 4 (donderdag).

Inspectie
Zoals we u vorig jaar al hebben laten weten zijn wij afgelopen jaar op de vingers getikt door de inspectie dat we de schooldag structureel te laat starten vanwege kinderen (en ouders) die na 08.30 de klas nog inkomen. We gaan daar komend jaar strenger op toezien.
De eerste week mag u als ouder nog mee de klas in, maar vanaf maandag 28 augustus niet meer (ook niet bij de kleuters). De leerkracht staat om 08.20 bij de ingang van de klas. Leerkracht en kind schudden elkaar de hand (volgens goed gebruik van de Vreedzame school) en wensen elkaar goede morgen. Wilt u er aub op toezien dat uw kind tijdig in de klas zit want de deur gaat om 08.30 en 13.00 echt dicht. Mocht u onverhoopt toch een keer te laat zijn, stuur uw kind dan aub geruisloos bij de deur naar binnen zodat de reeds gestarte les niet onderbroken hoeft te worden.
Zo zorgen we er samen voor dat we de ons beschikbare onderwijstijd zo optimaal mogelijk kunnen invullen.

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.
Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind op alle gebieden.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Net als vorig jaar starten we aan het begin van het schooljaar met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u (een papieren versie via uw kind en digitaal via de mail), aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus (bij de leerkracht van uw kind) ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult. Ook het gesprek vindt samen met uw kind plaats.
Tijdens dit gesprek worden de onderlinge afspraken op ditzelfde formulier opgeschreven welke u samen mag ondertekenen. De leerkrachten kunnen dan naar aanleiding van deze afspraken een planning maken hoe we uw kinderen gaan begeleiden. Mocht u dit gesprek en de gemaakte afspraken willen evalueren dan heeft u daar in de maand november de gelegenheid toe. Wanneer de leerkracht het van belang vindt u te spreken, dan maakt zij zelf een afspraak, anders laten we dat initiatief  bij u liggen.
Voor het reserveren van een LOK gesprek krijgt u aan het begin van het schooljaar een digitale uitnodiging. ( wanneer uw mailadres is gewijzigd wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven)
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Op maandag 21 augustus krijgt het oudste kind uit het gezin weer een papieren kalender mee naar huis. Hierin staat informatie rondom studiedagen, vakanties en andere noodzakelijke info voor u als ouder/ verzorger.
Vanaf deze week worden de activiteiten in de agenda op de website (www.obsgraaffloris.nl) geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vreedzame school
De eerste twee weken van het schooljaar wordt er dagelijks aandacht besteed aan de Vreedzame school (onze sociaal emotionele methode). Dit om de leerkracht in samenwerking met de kinderen de gelegenheid te geven om gezamenlijke afspraken te maken voor in de groep, en zo een zo optimaal mogelijk sociaal klimaat te creëren. Ook de schoolbrede afspraken komen hierin aan de orde. De nieuwe mediatoren (kinderen uit groep 7 en 8 die ingeschakeld kunnen worden bij kleine conflictjes) worden bekendgemaakt bij alle kinderen. Samen gaan we voor een Vreedzame School!

Honden op het schoolplein
Verschillende gezinnen hebben een hond als huisdier die soms samen met de ouder de kinderen naar school brengt of ophaalt. Heel praktisch en gezellig, maar er zijn helaas ook kinderen die bang zijn voor honden. U kunt uw hond buiten het hek (niet te dicht bij de toegangshekken) even laten wachten. Hartelijk dank voor uw begrip.

Godsdienst
Mieke zal het komend schooljaar wederom de godsdienst lessen gaan verzorgen. Zij verzorgt de lessen rondom het christelijke geloof. De overige godsdiensten komen in de lessen bij de leerkracht van uw kind aan bod. De kinderen die het afgelopen jaar godsdienstles hebben gekregen worden automatisch weer ingedeeld. Mocht u willen afzien van deze mogelijkheid dan graag een briefje met afmelding inleveren bij de leerkracht.

Vakantierooster 2017-2018
Dit is ook terug te vinden op de kalender en de website.
Hierbij het vakantierooster voor het komend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                  25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie          23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                  30 maart 2018
Pasen                                1 en 2 april 2018
Meivakantie                     27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                       20 en 21 mei 2018
Zomervakantie               16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8
Vrij.  13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018
Studiedagen gr 1 t/m 4
Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018
Data
Ma 21 aug       Eerste schooldag
Digitale uitnodiging LOK gesprekken
Ma 28 aug       Inleveren LOK formulieren ingevuld door ouder en kind
Do 31 aug         Informatieavond groep 1 t/m 3  20.00-21.00 uur
Ma 4 sept.        MR vergadering 20.00 uur
LOK gesprekken
Do 7 sept.         LOK gesprekken
Woe 13 sept     LOK gesprekken